Iň köp satylýan önüm

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • ALhli ELASTIK SYOLASAT FABRIKLERI U&ME RSDKT001 Egin-eşik çyzgysy

  ALhli ELASTIK SYOLASAT FABRIKLERI U&ME RSDKT00 ...

  ALhli ELASTIK SYOLASAT FABRIKLERI Lýuks mata dokumasy, oňat çeýeligi, açyk gurluşy, ýumşak we amatly.01 Arassa dokma Mata mata arassa we mata çyzyklary arassa.Düwürtmek, arassa we arassalamak aňsat däl.02 Näzik mata Dem alýan we rahat, açyk reňk, ýalpyldawuk.03 Reňk çaltlygy Köp amallardan soň reňk durnukly bolýar.04 Gyrmak aňsat däl Mata gurluşy berk, gyrmyzy aňsat däl, gyrmyzy deformasiýa aňsat däl.05 Köp reňkli saýlama Ar ...

 • ÖNÜMÇILIK Reňkli DÜZGÜN FABRIKLER U&ME RSRS001 UNIFORM eşigi

  ÖZÜNI ALYŞ ROL DÜZGÜNI ÖLEN FABRIKLER U&ME ...

  Poliester boýalan mata, çykdajylarynyň ýokarydygy sebäpli okuwçylaryň we işgärleriň arasynda meşhurdyr.Köplenç talyp eşikleri, her dürli iş eşikleri, eşikler we egin-eşik önümçiliginde ulanylýar.Aýratynlyklary: Rahat, dem alýan, deri üçin amatly, çydamly, açyk reňk solmak aňsat däl.Bir Stocka reňkini düzüp bilmeýär.Reňki sazlamak zerur bolsa, reňk kartasyny / nusgasyny bermegiňizi haýyş edýäris, tassyklamak üçin size nusga bereris.Duýgy we gaplama t ... laýyklykda düzülip bilner.

 • I HIGH GOWY SYACAHAT JAKQUARD FABRIKLERI U&ME RSTH001 KOPE geýimi

  I HIGH GYSGAÇA JAKQUARD FABRIKLERI U&ME RSTH001 ...

  Aýratynlyklary: 1. quakkard matalaryň gowy gigroskopiki häsiýeti bar, köp suwy siňdirip biler, şonuň üçin matanyň çygly bolmagy, gyrmyzy bolmazlygy;Süýümlerde az mukdarda kapilýar hereketi bolany üçin, boýaglarda we pigmentlerde we daşky diffuziýada suwy siňdirip biler, şeýlelik bilen matanyň açyk we açyk reňkde bolmagy üçin.2.Poslama garşylygy, ýylylyga garşylygy, aşgar garşylygy, gowy ýagtylyga garşylygy, ýokary güýji, könelmegi;Poliester süýüminiň has çeýeligi we giňelmegi bar, ...

 • HER SÖ .GI

  HER SÖ .GI IKI SÖZLER U&ME RSJ ...

  1. Çap etmegiň çaltlygy gowy, çap etmegiň nagşy düşnükli, reňki açyk we dowamlydyr.2. Reňk baý we nagyş bulaşyk däl.3. Mata dartyşsyz geýmek üçin ýumşak we rahat duýulýar.4. Matanyň ululygy durnukly, takyklygy ýokary we gapynyň ini bilen ininiň arasyndaky gatnaşygy dogry.5. Matanyň gysylma derejesi az, taýýar önümiň göwrümi durnukly, ululygynyň üýtgemegi howanyň üýtgemegi sebäpli bolmaz.Soraglar 1.Q: Y ...

 • DÖWRÜN PILE FABRIKLERI U&ME RSJH001 KOPE geýimi

  DÖWRÜN PILE FABRIKLERI U&ME RSJH001 KOPE geýimi

  Poliester egrilen örtükli matalar, ýörite dokalmalar bilen bükülenden we dokalandan soň poliester matadan tikilýär.Adaty kesilen mata bilen deňeşdirilende köp artykmaçlygy bar.1. Güýçli köýnek garşylygy we gowy ýyrtyk garşylyk.2. Döwülmän has uly dartgynlyga garşy durup bilersiňiz.3.Bu güýç we uzak ömri.4. Matanyň birmeňzeş we ýumşak dykyzlygy, güýçli aşaga garşylygy we güýçli güýji bar.Mata görnüşi tekiz, bulaşdyrmak we doldurmak aňsat däl.5. Gowy boýag öndürijiligi, açyk kolo ...

 • Mum mata U&ME RSGW001 Söwda geýimi

  Mum mata matasy U&ME RSGW001 Söwda ...

  Möhüm mumdan ýasalan mata güýçli reňk kontrast täsirine eýe, dizaýn elementlerini, reňkini, gurluşyny ajaýyp birleşdirip, matanyň ýüzüne aýratyn wizual täsir effekti döredip biler.Gyzgyn çapdan soň, nagyş düşnükli, üç ölçegli we baý gatlak duýgusy we üç ölçegli many, ýumşak, gowy çyzylýar.Şol bir wagtyň özünde matanyň üstünde aç-açan konkaw we konweks, ajaýyp altyn möhürleme nagşy emele gelýär.Specialörite metal ýalpyldawuk fa-nyň gurluşyny we derejesini ýokarlandyryp biler ...

 • Lomaý skram ganly nagyş kepillendirilen Gollandiýa mum matasy U & me Rshw003 köýnegi

  Lomaý Scram Bled Pattern kepillendirilen Gollandiýa ...

  SATYLMAZDAN HYZMATLARDAN N WHME ÜÇIN HYZMATLANAN HYZMATLARYMYZY SAYLAMASY?ÖNÜMÇILIK KÖMEK Ösen enjamlar we netijeli toparlaýyn işlemek bilen, ýyllyk kuwwaty 100 million metrden gowrak.Çagyryş, e-poçta we whats programmasy arkaly tehniki goldaw, haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, wagtynda habarlaşmakdan çekinmäň.Sizden eşitmäge we işlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn ...

 • Poliester boýalan nagyşly Colth U & me Rsyh001 eşik eşikleri

  Poliester boýalan nagyşly Colth U & me Rsyh001 ...

  GÖRNÜŞLER OBJEKT HROMATIK ABERRASI .ASY Hromatiki aberasiýa üçin önüm suratlarynyň hemmesi bir görnüşde alynýar.Lightagtylyk ýa-da reňk tapawudynyň gyşarmagy sebäpli, fiziki nusga bilen suratyň arasynda birneme hromatiki aberasiýa bar, ýa-da reňklere bolan talaplar berk bolsa, nusga ibermek ýa-da Pantone esasly sargyt ibermek üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.ÖNÜMLER PROSESI Her bir prosese yzygiderli gözegçilik edilýär.Gözegçilik etmegi teklip edýäris ...

 • Biz dizaýner

  Biz dizaýner

  Professional dizaýn topary, her aýda dürli täze dizaýnlar.

 • Standart hil

  Standart hil

  Zawodda ökde hünär we täzelenen maşyn bar.

 • Daşary ýurtlarda saklanýan ýerler

  Daşary ýurtlarda saklanýan ýerler

  Nigeriýada öz lomaý bölümimiz bar, bize gelmäge hoş geldiňiz!

 • Çalt eltip bermek

  Çalt eltip bermek

  Harytlary çalt, ygtybarly satyjylara gowşuryň!

KOMPANI OFANY ÖSÜŞ

Ösüşimizi has ýokary derejä çykalyň

 • Korporatiw liganyň binasy

  Şygyr, ýaprak, güýzden gysga we dünýäden has uzyn.Güýzde gün ýyly bolansoň, şatlyk ýygnamalydyrys.Zhejiang-da güýzde gezelenç etmek isleýän elmydama reňk bolýar.Her kimiň güýmenjesinden lezzet almak üçin şu güýzden başlarys ...

 • Bazarda meşhur ýyladyş matalarynyň iki esasy görnüşi bar

  Häzirki wagtda bazarda meşhur ýyladyş matalarynyň iki görnüşi bar: uzak infragyzyl ýyladyş matalary we çyglylygy siňdirýän ýyladyş matalary.Haýsy has uly täsir edýär?Geliň, bu iki matanyň arasyndaky tapawudy gözden geçireliň.Uzak tolkunly infragyzyl şöhlelenme diýlip hem atlandyrylýan uzak infragyzyl şöhlelenme, i ...

Hyzmatdaşlarymyz

Bizdäki hyzmatdaşlygy artdyrarys we güýçlendireris.

 • logo01
 • logo02
 • logo03